تحليل تكنوفاند سرمايه گذاري توكا فولاد
تحليل تكنوفاند سرمايه گذاري توكا فولاد


در تحليل تكنوفاند شركت سرمايه گذاري توكا فولاد موارد زير بررسي مي شود

  1. نگاهي به صورت هاي مالي و اخرين پرتفوي شركت
  2. برآورد ارزش خالص دارايي ها ( NAV )
  3. رفتار سهامدار عمده
  4. ريسك هاي شركت :
  5. جو بازار  نسبت به سهم
  6. تحليل تكنيكي نمودار قيمت
  7. نتيجه


1. نگاهي به صورت هاي مالي و اخرين پرتفوي شركت


با توجه به صورت هاي مالي بودجه سال مالي منتهی به 31/03/1392 شركت سرمايه گذاري توكا فولاد ، اين شركت پیش بینی سود هر سهم  خود را ، با سرمایه 260,000 میلیون ریال مبلغ 355 ریال و سود تقسيمي از اين سود را مبلغ 246 ريال  اعلام كرده است  اين در حالي است كه شركت در سال منتهی به 31/03/1391  سود هر سهم خود را 336 ريال وسود تقسيمي را 235 ريال اعلام كرده است آنچه از بودجه سال منتهی به 31/03/1392 نمايان مي باشد درآمد  شركت عمدتا از محل سود هاي تقسيمي شركت هاي زير مجموعه مي باشد و شركت به ندرت اقدام به فروش شركت هاي زير مجموعه خود مي كند و اين بدان معني است كه گردش سرمايه در اين شركت پايين مي باشد و با توجه به ارزش پرتفوي شركت  ، سود هر سهم  شركت در نگاهي قياسي با بقيه شركت هاي هم گروه پايين مي باشد اما با توجه به NAV  بالاي شركت  ، P/E   سرمايه گذاري توكا فولاد در بين شركت هاي همگروه به نسبت بالاست  . در سال مالي 92 فروش شركت حدود 125 ميليارد ريال مي باشد كه حدود 120 ميليارد ريال (95%) مربوط به سود حاصل از سرمايه گذاري ها (سود تقسيمي شركت هاي زير مجموعه) بود است  اين در حال است كه در سال 91 سود حاصل از سرمايه گذاري ها حدود 98 ميليارد ريال بوده است اين افزايش به علت افزايش سود شركت توكا ريل و حمل و نقل توكا  و برخي شركت هاي غير بورسي بوده است . در واقع از 120 ميليارد ريال سود تقسيمي شركت هاي زير مجموعه توكا فولاد ، حدود 65 ميليارد ريال مربوط به به دوشركت حمل و نقل توكا و توكاريل مي باشد و اين نشان از تاثير پذيري سود سرمايه گذاري توكا فولاد از اين دو شركت مي باشد كه مي تواند به عنوان ريسك هاي شركت مطرح شود  با نگاهي به آخرين پرتفوي شركت مي توان دريافت عمده ارزش پرتفوي بورسي شركت (حدود 99%)  مربوط  دو شركت  توكاريل با درصد سهامداري 34.1% ، سود هر سهم  387 ريال و سود تقسيمي 250 ريال همچنين شركت حمل ونقل توكا با درصد سهامداري 46.18% و سود هرسهم  839 ريال و سود تقسيمي 419 ريال مي باشد ارزش پرتفوي بورسي شركت حدود 897 ميليارد ريال مي باشد و  بهاي تمام شده  پرتفوي غير بورسي شركت حدود 212 ميليارد ريال مي باشد  . با توجه به صورت هاي مالي 9 ماهه سال منتهی به 31/03/1391 ،  اين شركت با سرمايه 260 ميليارد  ريال  داراي  82 ميليارد ريال سود انباشته مي باشد


2. برآورد ارزش خالص دارايي ها ( NAV )


در برآورد NAV  شركت توكا فولاد هيچ گونه ارزش افزوده اي براي پرتفوي غير بورسي شركت محاسبه نشده است  و صرفا ارزش افزوده محاسبه شده براي پرتفوي بورسي مي باشد در جدول زير NAV  هر سهم  توكا فولاد محاسبه شده است


 

بورسی

غیر بورسی

جمع

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

(ميليون ريال)

ارزش جاری

814,966

212,000

1,026,966

بهای تمام شده

273,985

212,000

485,985

ارزش افزموده

540,981

0

540,981

حقوق صاحبان سهام

 

 

362,749

ذخیره کاهش ارزش

 

 

0

سود پرتفوي

 

 

-1,549

سرمایه

 

 

260000

ارزش خالص دارایی ها

 

 

902,181

NAV

 

 

3469

 


در حال حاضر ارزش خالص دارايي هر سهم (NAV ) توكا فولاد حدود 3469 ريال مي باشد و نسبت قيمت  به NAV  شركت حدود 68% مي باشد آيا اين قيمت با توجه به NAV  براي خريد مناسب مي باشد ؟

چند دليل را مي توان براي عدم خريد ذكر كرد اول اينكه در بالا اشاره به اين شد كه ارزش دو شركت توكا ريل و حمل و نقل توكا حدود 99%  ارزش پرتفوي بورسي شركت مي باشد و كاهش قيمت سهام اين دو شركت در بازار به افت شديد NAV توكا فولاد مي انجامد و با توجه به وضعيت متزلزل قيمت سهام اين دو شركت و پيش بيني  كاهش قيمت براي آنها ، مي توان انتظار كاهش بيشتر NAV توكا فولاد را داشت . دوما  اينكه با توجه به نسبت پايين سود تقسيمي شركت به قيمت سهام شركت در بازار ، اصولا براي اين شركتها قيمت نسبت پايين تري از NAV   را دارا مي باشد سوما  رفتار منفعل سهامدار عمده  و  درصد پايين شناوري سهم  باعث كاهش بيشتر نسبت قيمت به NAV  مي شود


3. رفتار سهامدار عمده


در جدول زير به تركيب سهامداري و تفسير رفتار آنها پرداختيم


سهامدار

سهم

درصد

کارکنان فولاد مبارکه و سايرين

159,510,000

61.35

شركت فولادمباركه

32448000

12.48

شركت سرمايه گذاري صباتامين

27508000

10.58

شركت تجهيزات پزشكي مهرگان تامين پارس

8684000

3.34

سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح

8294000

3.19

شركت سرمايه گذاري ملي ايران

6162000

2.37

شخص حقيقي

5850000

2.25

شركت سرمايه گذاري سپه

4810000

1.85

شركت سرمايه گذاري توسعه توكا

3562000

1.37

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت

3172000

1.22

جمع

260000000

100

 

همان گونه كه در جدول بالا مشاهده مي شود رفتار سهامداران عمده را از دو بعد مي توان بررسي كرد

اولا )درصد تركيب سهامداري  : با توجه به اين كه بالاي 70% شركت متعلق به فولاد مباركه و كاركنان فولاد مباركه مي باشد هيچ گونه توجيهي براي ورود شركتي به قصد كنترل مديريتي  به  اين سهم وجود ندارد فقط شركت سرمايه گذاري صباتامين با توجه به درصد سهامداري 10% مي تواند جهت تثبيت  و تضميت يك  كرسي هيئت مديره اقدام به خريد سهم كند البته از لحاظ سفته بازي و نوسان گيري بقيه سهامداران زير 10 %  با توجه به قيمت سهم و وضعيت سود آوري پتانسيل خريد دارند ولي از لحظ مديريتي  صرفا هيچ كدام

دوما) سابقه رفتار سهامدارن عمده : شركت فولاد مباركه به عنوان سهامدار عمده اين شركت نشان داده است كه هميشه  در شركت هايي سرمايه گذاري كرده است كه به نوعي زنجيره ارزش محصولات فولاد مباركه را تكميل كرده اند و هنگامي كه به درصد سرمايه گذاري مورد نظر خود در آن شركت رسيد ديگر حمايتي انجام نمي دهد در واقع ديد فولاد مباركه نسبت به سرمايه گذاري در شركت هاي بورسي  بيشتر مديريتي و اعمال نفوذ و از نوع سهامداري مي باشد مانند سهامداري در گل گهر ، چادرملو  و با توجه به زمينه فعاليت اين شركت در فولاد ، هيچگونه تجربه اي مانند شركت هاي سرمايه گذاري  در زمينه  حمايت و خريد و فروش سهام ندارد . اما بقيه سهامداران جزئ  اكثر از شركت هاي سرمايه گذاري  فعال در بازار سرمايه كشور هستند و با جذاب شدن قيمت پتانسل خريد را دارند


4. ريسك هاي شركت :


  1. با توجه به تمركز توكا فولاد در صنعت حمل و نقل و به خصوص ريلي از بابت شروع فاز دوم هدفمندي و افزايش تحريم ها نه تنها ريسكس مواجه شركت نمي شود بلكه به نفع شركت هاي زير مجموعه  مي باشد
  2. سود دهي شركت توكا فولاد اثر پذيري بالايي از دو شركت حمل و نقل توكا و توكاريل دارد و به هر دليلي تغيير سود اين دو شركت بر سود آوري شركت توكا فولاد تاثير مي گذارد
  3. با توجه به اين كه عمده قرارداد هاي شركت هاي زير مجموعه توكا فولاد با شركت فولاد مباركه مي باشد و فولاد مباركه سهامدار عمده توكا فولاد مي باشد در نتيجه فولاد مباركه مي تواند در نرخ قرارداد ها بخصوص  قرارداد هاي حمل و نقل ريلي  شركت هاي زير مجموعه توكا فولاد اعمال نفوذ كند   

 

5. جو بازار نسبت به سهم توكا فولاد


در حال حاضر عمده جو بازار نسبت به توكا فولاد مربوط به نوسانات قيمت توكا ريل مي باشد و افزايش قيمت توكاريل منجربه افزايش قيمت توكا فولاد مي شود


6. تحليل تكنيكي نمودار قيمت :


با توجه به نمودار قيمت هفتگي شاهد اتمام موج صعودي 3  در فيمت 3300 ريال در برخورد با سقف كانال  بوديم  در حال حاضر نمودار قيمت در موج 4 اصلاحي مي باشد اولين محددوده حمايتي قيمت محدوده 2400 ريال مي باشد و در صورت ريزش پر حجم قيمت به زير اين عدد ،  شاهد اصلاح قيمت تا محدوده 2000 تا2110 ( فيبو 50% ريترس موج 3 ) ريال خواهيم بود كه محدوده هدف اتمام موج 4 در برخورد با كف كانال مي باشد البته در نمودار RSI  شاهد شكست خط حمايت ميان مدت  نمودار حستيم و كه نشان از ريز قيمت تا  هدف موج 4 مي باشد البته بايد محدوده 2400 ريال شكسته شود7. نتيجه


به نظر مي رسد با توجه به جو بازار و انتظار كاهش NAV  سهم به علت افت قيمت دو شركت زير مجموعه و همچنين وضعيت تكنيكي قيمت محدوده 2000 تا 2100 ريال جهت خريد كم ريسك باشد

 تاريخ تنظيم: دوشنبه 15 خرداد ماه 1391 - 19:24 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.