پتانسیل های تعدیل مثبت در هلدینگ خلیج فارس
پتانسیل های تعدیل مثبت در هلدینگ خلیج فارس
شرکت هلدینگ خلیج فارس از دو محل زیر می تواند سود خود را افزایش دهد :

1- طبق صورتهای مالی پیش بینی شده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) برای سال مالی منتهی به خرداد 94 در  مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم ، فروش‌های صادراتی سال مالی 1393 شرکت‌های فرعی را با نرخ ارز مبادله‌ای (هر دلار معادل 500ر26 ریال) تسعیر نموده است. اما نرخ دلار در سه ماهه اول سال درمحدوده 32.000 ریال بوده و پیش بینی می شود تا پایان سال نیز در محدوده 30.000 ریال باشد بنابراین فارس می تواند از این محل سود خود را افزایش دهد

2- طبق مصوبه شورای عالی بورس و ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اواخر هفته گذشته مبنی بر عرضه کامل محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران و تغییر مبنای محاسبه قیمت های پایه از ارز مبادله ای به نرخ ارز آزاد، فرمول قیمت گذاری محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا تغییر کرده وموجب افزایش قیمت ها از تیر ماه گردید. بنابراین شرکت های زیر مجموعه فارس می توانند از این محل سود خود را افزایش دهند که باعث افزایش سود هلدینگ خلیج فارس می گردد.

به همین دلیل در تحلیل زیر به بررسی اثر تسعیر فروش صادراتی با دلار 30.500 ریالی و بررسی اثر افزایش قیمت محصولات پتروشیمی بر سود تلفیقی و سود شرکت اصلی هلدینگ خلیج فارس پرداخته ایم .


تحلیل سود تلفیقی :


اثر تسعیر فروش های صادراتی با ارز آزاد :

 

شرح

مقدار کل فروش پیش بینی شده سال 93 (تن)

مقدار فروش صادراتی پیش بینی شده (تن)

مبلغ فروش صادراتی (میلیون ریال)

متوسط نرخ دلاری فروش 

(کیلو )

نرخ ریالی فروش با ارز آزاد (کیلو)

مبلغ فروش صادراتی با نرخ ارز آزاد

افزایش مبلغ فروش  (تسعیر با نرخ ارز آزاد)

پتروشیمی بندر امام

2,808,800

1,462,000

32,906,218

0.85

25,905

37,873,194

4,966,976

پتروشیمی پارس

3,477,981

1,555,000

42,112,475

1.02

31,170

48,469,075

6,356,600

پتروشیمی نوری (برزویه)

4,042,000

2,736,000

73,804,258

1.02

31,047

84,944,523

11,140,265

پتروشیمی بوعلی سینا

1,564,200

215,200

6,147,841

1.08

32,880

7,075,817

927,976

پتروشیمی اروند

1,033,000

300,000

3,863,700

0.49

14,823

4,446,900

583,200

پتروشیمی تندگویان

673,600

93,000

2,190,802

0.89

27,113

2,521,489

330,687

پتروشیمی خوزستان

32,200

18,700

1,255,027

2.53

77,244

1,444,465

189,438

جمع

13,631,781

6,379,900

162,280,321

 

 

186,775,464

24,495,143

 افزایش سود خالص پس از مالیات

23,625,565

سهم گروه فارس

17,860,927

سهم اقلیت

5,764,638

 

همانطور که درجدول فوق ملاحظه می نمایید با تسعیر مبالغ فروش با نرخ ارز آزاد سود خالص گروه به میزان 2.362 میلیارد تومان افزایش می یابد که سهم گروه فارس از این مبلغ حدود 1.786 میلیارد تومان است که به ازای هرسهم معادل 72 تومان می باشد.

 ( برای محاسبه نرخ ریالی فروش با ارز آزاد ، متوسط نرخ فروش به دلار در مبلغ 30.500 ریال (نرخ دلار ) ضرب شده است. )


اثر افزایش قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا :

درادامه با فرض اینکه میزان فروش شرکت ها در سه ماهه اول معادل 25 درصد مقدار بودجه شده برای کل سال می باشد به بررسی اثر قیمت های جدید پرداخته ایم .شرح

مقدار فروش داخلی بودجه شده

مبلغ فروش داخلی بودجه شده

مقدار فروش سه ماهه

مقدار فروش 9 ماهه باقیمانده

میانگین قیمت فروش داخلی بودجه شده

میانگین قیمت فروش براساس فرمول جدید و دلار3000تومانی

مبلغ فروش تحلیلی

افزایش مبلغ فروش

پتروشیمی بندر امام

1,346,800

32,810,225

336,700

1,010,100

24,362

26,200

34,667,408

1,857,183

پتروشیمی پارس

1,922,981

21,640,417

480,745

1,442,236

11,254

12,103

22,865,346

1,224,929

پتروشیمی نوری (برزویه)

1,306,000

32,771,634

326,500

979,500

25,093

26,987

34,626,632

1,854,998

پتروشیمی بوعلی سینا

1,349,000

33,060,328

337,250

1,011,750

24,507

26,357

34,931,667

1,871,339

پتروشیمی اروند

733,000

7,499,075

183,250

549,750

10,231

11,003

7,923,551

424,476

پتروشیمی تندگویان

580,600

21,461,221

145,150

435,450

36,964

39,754

22,676,007

1,214,786

پتروشیمی خوزستان

13,500

934,707

3,375

10,125

69,238

74,463

987,615

52,908

جمع

7,251,881

150,177,607

1,812,970

5,438,911

20,709

 

158,678,226

8,500,619

افزایش سود خالص پس از مالیات

8,198,847

سهم گروه فارس

6,198,329

سهم اقلیت

2,000,519

 

همانطور که ملاحظه می نمائید مبلغ فروش شرکت های زیر مجموعه می تواند به میزان 850 میلیارد تومان افزایش یابد که سهم گروه فارس از این افزایش حدود 620 میلیارد تومان می باشد که به ازای هرسهم 25 تومان می شود

نتیجه :  طبق توضیحات فوق، سود تلفیقی فارس از بابت تسعیر ارز 72 تومان و از بابت افزایش قیمت محصولات پتروشیمی 25 تومان قابلیت تعدیل دارد که مجموعا 97 تومان می شود. این در حالیست که طبق آخرین پیش بینی شرکت سود تلفیقی هر سهم مبلغ 226 تومان می باشد . بنابراین فارس می تواند سود تلفیقی خود را با تعدیل مثبت 43 درصدی به مبلغ 323 تومان برساند .

در ادامه به محاسبه سود هرسهم شرکت اصلی (هلدینگ خلیج فارس) خواهیم پرداخت .


تحلیل سود شرکت اصلی:


اما خود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز که عمده سودش را از طریق سود تقسیمی زیر مجموعه هایش(تحت سرفصل سود حاصل از سرمایه گذاری) بدست می آورد با توجه به افزایش سود خالص زیر مجموعه هایش ( شرکت های فرعی مهم )  از دو محل ذکر شده می تواند سودآوری خود را افزایش دهد.

لازم به ذکر است برای شرکت های پتروشیمی اروند ، پتروشیمی تندگویان و پتروشیمی خوزستان هرچند سود خالص افزایش یافته است اما با توجه به اینکه دارای زیان انباشته می باشند سود تقسیمی صفر درنظر گرفته شده است.

همچنین سیاست تقسیم سود براساس آخرین پیش بینی خود شرکت فارس لحاظ شده است. و از محاسبات مربوط به مالیات زیر مجموعه ها نیز چشم پوشی شده است.

 

اثر تسعیر فروش های صادراتی با ارز آزاد:شرح

درصد مالکیت فارس

سود خالص پیش بینی شده 93(م.ر)

سود حاصل از سرمایه گذاری در پیش بینی سال 94 فارس (م.ر)

میزان افزایش سود خالص ناشی از تسعیر ارز

سود جدید تحلیلی

سود  حاصل از سرمایه گذاری تحلیلی

میزان افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری

پتروشیمی بندر امام

69.27

11,399,610

7,107,023

4,966,976

16,366,586

10,203,657

3,096,634

پتروشیمی پارس

60

26,460,000

14,292,000

6,356,600

32,816,600

17,725,429

3,433,429

پتروشیمی نوری (برزویه)

77

8,976,000

6,182,178

11,140,265

20,116,265

13,854,984

7,672,806

پتروشیمی بوعلی سینا

65

2,679,000

1,687,725

927,976

3,606,976

2,272,334

584,609

پتروشیمی اروند

79

1,153,200

0

583,200

1,736,400

0

0

پتروشیمی تندگویان

75

2,125

0

330,687

332,812

0

0

پتروشیمی خوزستان

70

-87,120

0

189,438

102,318

0

0

جمع

 

 

 

 

 

0

14,787,477

 

 براساس جدول فوق سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت فارس تحت تاثیر محاسبه مبالغ فروش صادراتی پیش بینی شده با نرخ ارز آزاد حدود 1478 میلیارد تومان افزایش می یابد که به ازای هر سهم مبلغ 59 تومان می شود .

اثر افزایش قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا :


شرح

درصد مالکیت فارس

سود خالص پیش بینی شده 93(م.ر)

سود حاصل از سرمایه گذاری در پیش بینی سال 94 فارس (م.ر)

افزایش مبلغ فروش

سود خالص جدید

سود  حاصل از سرمایه گذاری (براساس مبلغ فروش جدید)

میزان افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری

پتروشیمی بندر امام

69.27

11,399,610

7,107,023

1,857,183

16,366,586

8,264,873

1,157,850

پتروشیمی پارس

60

26,460,000

14,292,000

1,224,929

32,816,600

14,953,628

661,628

پتروشیمی نوری (برزویه)

77

8,976,000

6,182,178

1,854,998

20,116,265

7,459,799

1,277,621

پتروشیمی بوعلی سینا

65

2,679,000

1,687,725

1,871,339

3,606,976

2,866,637

1,178,912

پتروشیمی اروند

79

1,153,200

0

424,476

1,736,400

0

 

پتروشیمی تندگویان

75

2,125

0

1,214,786

332,812

0

 

پتروشیمی خوزستان

70

-87,120

0

52,908

102,318

0

 

جمع

 

 

 

8500619.264

 

0

4,276,012

 

همانطور که ملاحظه می نمائید سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت فارس تحت تاثیر مصوبه جدید بورس کالا حدود 427 میلیارد تومان افزایش می یابد که به ازای هر سهم مبلغ 17 تومان می شود .

نتیجه : طبق توضیحات فوق، سود شرکت هلدینگ خلیج  فارس از بابت تسعیر ارز 59 تومان و از بابت افزایش قیمت محصولات پتروشیمی 17 تومان قابلیت تعدیل دارد که مجموعا 76 تومان می شود. این در حالیست که طبق آخرین پیش بینی شرکت سود هر سهم مبلغ 204 تومان می باشد . بنابراین فارس می تواند سود خود را با تعدیل مثبت 37 درصدی به مبلغ 280  تومان برساند . 


نتیجه کلی :

همانطور که ملاحظه نمودید براساس اطلاعات موجود در پیش بینی سال 93 شرکت هلدینگ خلیج فارس ، این شرکت قابلیت این را دارد که سود خود را با افزایشی 37 درصدی به 280 تومان و سود تلفیقی را نیزبا افزایشی 43 درصدی به مبلغ 323 تومان برساند .پرشین تحلیل - تیر ماه 1393

                

تاريخ تنظيم: شنبه 21 تیر ماه 1393 - 15:19 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

شنبه 21 تیر ماه 1393
ممنون دوستان خوبم