برآورد اولین پیش بینی سود سال مالی 94 «تاپیکو»
برآورد اولین پیش بینی سود سال مالی 94 «تاپیکو»
برآورد اولین سود پیش بینی شده سال مالی منتهی به 94/02/31 «تاپیکو»

 

سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (تاپیکو) سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت ماه دارد  وقرار است اولین پیش بینی سود سال مالی منتهی به 31/2/94 را اعلام نماید.با توجه به اینکه سود سال مالی منتهی به 31/12/93 زیر مجموعه ها در سود سال 94 شرکت لحاظ می شود قصد داریم در یک بررسی مختصر سود اعلامی توسط شرکت را در اولین گزارش سال مذکور برآورد نماییم.

سود سال 93 شرکت های زیرمجموعه بورسی منتشر شده است و اطلاعات آنها در دست می باشد و ودر بخش بورسی جدول زیر لحاظ شده اند.

در بخش غیر بورسی سود زیر مجموعه ها را تغییری نداده ایم و در برآورد سود سال 94 لحاظ کرده ایم.

در بخش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نکته مهم عدم شناسایی سود بیش از 1226 میلیارد تومان می باشد که بخش عمده آن مربوط به فروش بلوک شپنا بوده است.به عبارت دیگر این درآمد در سال مالی جدید تکرار پذیر نمیباشد

سود حاصل از سرمایه گذاری در زیر مجموعه ها در دو حالت بدست آمده است:

در یک حالت  بر اساس سود نقدی اعلامی شرکت های زیرمجموعه در صورت های مالی سال 93 و در حالت دوم بر اساس سود نقدی در نظر گرفته شده در بودجه سال 92 آنها ( در بودجه 93 تاپیکو) برآورده شده است

همانطور که در جداول زیر  مشاهده می کنید تیپیکو قادر است در اولین پیش بینی از سود سال 94 مبلغ 1450 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری ها در حالت اول و 1600 میلیارد تومان در حالت دوم پیش بینی کند

جزئیات را در جداول زیر مشاهده می نمایید

در جدول زیر سود سال 93 زیر مجموعه های بورسی در برآورد سود سرمایه گذاری های سال 94 تاپیکو  را در دو حالت مشاهده می کنید

در حالت اول :

بر اساس سود سال 93 و درصد سود تقسیمی اعلام شده در بودجه آنها درآمد سرمایه گذاری ها را 14,505,058 میلیون ریال بدست آورده ایم

در حالت دوم:

بر اساس سود سال 93 و درصد سود تقسیمی در بودجه 92 آنها ( در صورت های مالی تاپیکو) در آمد سرمایه گذاری ها را  16,008,281 میلیون ریال بدست آورده ایم

 

نام شرکت های زیرمجموعه

تعداد سهام

سال مالی منتهی به 93/02/31

بر اساس سود نقدی اعلامی در بودجه 93

 زیر مجموعه ها

بر اساس سود نقدی سال 92

برآورد سال مالی منتهی

 به 94/02/31

برآورد سال مالی منتهی

 به 94/02/31

EPS(ریال)

DPS(ریال)

سهم 

تاپیکو (م.ریال)

درصد سود نقدی

EPS(ریال)

DPS(ریال)

سهم 

تاپیکو

 (م.ریال)

EPS(ریال)

DPS(ریال)

سهم

 تاپیکو (م.ریال)

شفن

455,881,065

6,165

4,316

1,964,245

0.70

4,324

432

197,123

4,324

3,027

1,380,021

شکبیر

1,151,069,230

602

452

520,283

0.75

602

452

519,708

602

452

520,283

وپترو

653,015,441

146

87

65,246

0.60

135

14

8,816

135

80

52,532

شاراک

240,672,713

4,652

2,792

671,958

0.60

3,711

2,227

535,882

3,711

2,227

536,035

شخارک

221,916,073

7,389

5,542

1,229,859

0.75

4,680

3,510

778,925

4,680

3,510

778,961

شپترو

90,481,100

2,800

1,960

177,586

0.70

2,502

2,252

203,745

2,502

1,751

158,469

بارز

340,852,571

1,827

914

312,851

0.50

1,514

757

258,025

1,514

757

258,167

چکاوه

20,757,991

2,492

1,869

38,797

0.75

1,833

183

3,805

1,833

1,375

28,537

شرانل

474,990,000

2,498

1,749

831,713

0.70

2,704

1,893

899,061

2,704

1,893

899,267

شپاس

302,829,901

4,603

3,431

1,032,444

0.75

5,220

3,654

1,106,540

5,220

3,891

1,178,281

 خراسان

746,817,266

2,148

1,718

1,279,467

0.80

1,812

1,631

1,217,910

1,812

1,449

1,082,334

 جم

1,089,205,232

3,347

2,845

3,098,746

0.85

3,046

2,132

2,322,403

3,046

2,589

2,820,111

شکلر

31,563,724

850

552

17,421

0.65

1100

700

22,082

1100

714

22,548

چکارن

40,416,625

773

657

26,554

0.85

785

542

21,892

785

667

26,966

شپنا

75,321,223

2,003

1,001

181,143

0.50

2,003

1,002

75,434

2,003

1,001

75,397

 مارون

503,175,918

6,915

5,878

2,957,668

0.85

5,530

4,977

2,504,307

5,530

4,701

2,365,279

 شيراز

118,469,576

1,452

1,307

151,972

0.90

1,453

1,308

154,923

1,453

1,308

154,946

پاسا

13,392,000

3,500

1,750

23,436

0.50

3,233

1,940

25,978

3,233

1,617

21,648

فارس

2,107,032,185

0.50

1,406

703

1,481,244

1,406

703

1,481,244

جمع بورسی

 

14,581,389

 

 

12,337,802

 

 

13,841,025

جمع غیر بورسی

 

2,167,256

2,167,256

 

 

2,167,256

جمع کل سود

 سرمایه گذاری ها

 

16,748,645

14,505,058

 

 

16,008,281


جدول زیر نیز جزئیات سود آوری زیرمجموعه های غیر بورسی تاپیکو را نشان می دهد که در برآورد اولیه از سود سال 94 همین مبلغ را لحاظ کرده ایم

 

 

زیرمجموعه های غیر بورسی

سال مالی منتهی به 92/02/31

سال مالی منتهی به 93/02/31

نام شرکت

سال منتهی به

سرمایه (م.ریال)

درصد مالکیت

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

درآمد هر سهم (ریال)

درآمد نقدی هر سهم (ریال)

سهم شرکت سرمایه (م.ریال)

پيرو شيمي غدير

1391/12/30

1,300,000

90

442

0

0

385

270

315,900

پرسي ايران گاز

1391/12/30

75,000

50

4,149

3,200

119,997

1,272

890

88,998

صنايع چوب وکاغذ ايران جوکا

1391/12/30

956,000

53.5

-622

0

0

0

0

0

سرمايه گذاري توسعه صنايع لاستيک

1391/12/30

1,000,000

51.2

162

0

0

0

0

0

محصولات کاغذي لطيف

1391/12/30

100,000

99.8

1,600

1,000

99,805

1,162

872

87,030

مجتمع صنايع لاستيک يزد

1391/12/30

170,000

36.17

1,500

0

0

1,254

702

43,166

پالايش نفت آناهيتا

1391/12/30

100,000

55

0

0

0

0

0

0

توسعه نفت و گاز آريا

1391/12/30

15,000

100

0

0

0

0

0

0

توسعه تجارت تأمين اجتماعي

1391/12/30

15,000

100

96,767

60,000

9,000

96,767

0

0

صنايع چوب خزر کاسپين

1391/12/30

57,000

100

93

807

45,999

1,180

826

47,082

فيبربابلسر

1391/12/30

700

100

0

0

0

0

0

0

نفت ستاره خليج فارس

1391/12/30

9,507,177

38.77

0

0

0

0

0

0

پتروشيمي ايلام

1391/12/30

1,200,000

17

0

0

0

0

0

0

پتروشيمي مرجان

1391/12/30

1,100,000

17

0

0

0

0

0

0

پتروشيمي باختر

1390/12/29

3,000,000

4.55

0

0

0

0

0

0

پترو شيمي مرواريد

1391/12/29

1,500,000

17

2,875

2,700

688,500

1,100

972

413,100

پتروشيمي برزويه

1391/12/30

3,000,000

17

35

28

14,280

2,641

2,298

1,171,980

جمع

 

 

 

 

 

977,581

 

 

2,167,256

 

با توجه به فرضیات بالا سود هر سهم تاپیکو در اولین پیش بینی سال 94 را بین 52 تا 57 تومان برآورد می کنیم .چند نکته در مورد شرکت قابل ذکر است:

اول اینکه سود شرکت با بهره برداری از ستاره نفت خلیج فارس در سال 95 و شاید هم اواخر سال 94 مجددا به محدوده 100 تومان بازخواهد گشت

در برآوردی که انجام شده است توجه داشته باشید که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها صفر در نظر گرفته شده است و شرکت با فروش احتمالی بخشی از زیرمجموعه ها می تواند سود خود را افزایش دهد ضمن اینکه سود زیر مجموعه ها نیز تا پایان سال جاری تعدیل خواهد شد و به نسبت بر سود هر سهم شرکت موثر است.سودی که ما بدست آورده ایم بر اساس اولین سودهای پیش بینی شده از سوی شرکت های موجود در پرتفوی شرکت می باشد

نکته دیگر اینکه در برآورد بالا سود خرید 8.5 درصد از هلدینگ خلیج فارس نیز لحاظ شده است

 

شرح

واحد

بودجه 93/2/31

برآورد اولیه 94/2/31(1)

برآورد اولیه 94/2/31(2)

سود حاصل از سرمایه گذاری

میلیون ریال

16,748,645

14,505,058

16,008,281

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

میلیون ریال

12,263,327

0

0

 سود حاصل از سایر فعالیتها

میلیون ریال

61,281

0

0

جمع درآمدها  

میلیون ریال

29,073,253

14,505,058

16,008,281

هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی

میلیون ریال

-45,000

-45,000

-45,000

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)عملیاتی

میلیون ریال

0

0

0

سود (زیان) عملیاتی  

میلیون ریال

29,028,253

14,460,058

15,963,281

هزینه های مالی  

میلیون ریال

0

0

0

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه  

میلیون ریال

650,000

650,000

650,000

سود (زیان) قبل از کسر مالیات  

میلیون ریال

29,678,253

15,110,058

16,613,281

مالیات

میلیون ریال

0

0

0

سود خالص

میلیون ریال

29,678,253

15,110,058

16,613,281

سرمایه

میلیون ریال

29,000,000

29,000,000

29,000,000

EPS

ریال

1,023

521

573

  نتیجه گیری:

 

تاپیکو برای سال مالی آتی اگر سودی از محل درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها پیش بینی نکند نمی تواند رقمی بیش از ارقام برآوردی در اولین قدم اعلام کند.توجه داشته باشید که اگر پیش بینی کند از زیرمجموعه ها تعدادی را به فروش برساند ( همانند فروش شپنا در سال قبل) خواهد توانست همان سود سال 93 را کمی بیشتر یا کمتر در اولین قدم اعلام کند.سهامداران شرکت ضمن توجه به این نکته باید به این موضوع نیز توجه داشته باشند که سود  زیر مجموعه های غیر بورسی نیز همانند سال 93 در این برآورد لحاظ شده است.و نکته آخر اینکه تاپیکو امکان دارد DPS زیرمجموعه ها را در پیش بینی سود سال 94 تغییر دهد.


تهیه : محسن افشار

پرشین تحلیل-فروردین 93

تاريخ تنظيم: یکشنبه 31 فروردین ماه 1393 - 14:49 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1393
باسلام و خسته نباشید اگر پتروشیمی ها و خلیج فارس و پارسان آنقدر تعدیل منفی می دانند یاحداقل در حد 20 درصد تعدیل منفی میشد تحلیل شما را علمی تصور میکردم مثل اینکه بعضی از دوستان قصد ورود به سهم دارند اگر ارزانتر شد ما را هم خبر کنید تا با شما وارد سهم شویم شاراک و مارون و...از زیر مجموعه های آنرا امروز ملاحظه فرمودید
دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1393
در جواب آقای خردمنش: امکان این موضوع وجود دارد ولی بهتر است این اتفاق نیفتد چرا که از سود نقدی زیر مجموعه ها که معمولا همگی نیز تقسیم سود خوبی دارند محروم می شود.البته تاپیکو از محل فروش زیر مجموعه ها نیز سرمایه گذاری های خوبی انجام خواهد داد و این موضوع اثرات خوبی بر سود آن در سال های آتی خواهد داشت.در کل تاپیکو با بهره برداری از ستاره نفت خلیج فارس بار دیگر به سودیهای بیش از 100 تومان دست خواهد یافت و جای نگرانی وجود ندارد
یکشنبه 31 فروردین ماه 1393
از زحمات ارزنده شما تشکر میکنم
دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1393
دوست عزیز آقای خردمنش!که از همراهان همیشگی سایت پرشین تحلیل هستید، تحلیل را با دقت بخوانید.تعدیل منفی تاپیکو اگر هم بالا باشد چیز عجیبی نیست و دلیلی بر افت شدید سهم نخواهد بود.تاپیکو سال قبل شپناشو فرخته و این فروش در سال بعد تکرارپذیر نخواهد بود.پس تعدیل منفی شرکت از این محل چیز .عجیبی نیست و همه اینو میدونستن و سهم رو خریدن. ناو سهم که تغییری نمی کنه.قیمت سهم با سود 60 -70 تومنی هم در این محدوده منطقیه
دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1393
باسلام خدمت مدیر محترم سایت و تشکر از پاسخ و راهنمائی شما.آیا این امکان وجود ندارد در سال مالی جدید تاپیکو از سهامی که در پورتفوی خوددارد همانند شپنا بفروشد و سود شناسائی کند؟
جمعه 5 اردیبهشت ماه 1393
با عرض سلام... تاپیکو که واسه سال 94 بیش از سال 93 سود شناسایی کرد... شما تقریبا همیشه درست پیش بینی میکردین... این سودی که پیش بینی کرده واقعیه؟