اثر افزایش نرخ حامل های انرژی بر سیمانی ها چگونه است؟
اثر افزایش نرخ حامل های انرژی بر سیمانی ها چگونه است؟

طبق آخرین مصوبه دولت نرخ گاز مصرفی کارخانجات سیمان به 100 تومان  در هر متر مکعب و نرخ مازوت  به 250 تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرده است.

در جداول زیر میزان مصرف گاز و مازوت و نرخی که هر کدام از شرکت های سیمانی برای آنها در بودجه سال جاری در نظر گرفته اند را ملاحظه می کنید.شرکت های سیمانی که سال مالی منتهی به 29/12/93 دارند نرخ های متفاوتی برای گاز و مازوت در بودجه خود لحاظ کرده اند و به همین دلیل اثرات متفاوتی نیز از تغییرات نرخ حامل های انرژی می پذیرند

در جدول شماره (1) میزان مصرف گاز هر یک از شرکت های سیمانی با نرخی که در بودجه لحاظ کرده اند آورده شده و اختلاف مبلغ هزینه شده در بودجه با اختلاف مبلغ با گاز 100 تومانی در ستون آخر آورده شده است


جدول شماره (1)

شرکت

میزان مصرف گاز در بودجه (متر مکعب)

نرخ گاز در بودجه (ریال)

مبلغ هزینه برای گاز با نرخ بودجه (م.ریال)

مبلغ هزینه برای گاز با نرخ 1000 ریال (م.ریال)

مابه التفاوت مبلغ نرخ بودجه با نرخ 1000 ریال(م.ریال)

سیمان سفید نیریز

21,094,000

1,040

21,938

21,094

844

سیمان فارس

 

1,040

 

 

0

سیمان بجنورد

135,383,934

1,047

141,747

135,384

6,363

سیمان مازندران

 

840

 

0

0

سیمان خزر

95,920,000

1,040

99,757

95,920

3,837

سیمان صوفیان

136,000,000

1,081

147,016

136,000

11,016

سیمان خاش

مصرف ندارد

سیمان ارومیه

102,540,000

1,040

106,642

102,540

4,102

سیمان اصفهان

133,746,000

1,000

133,746

133,746

0

سیمان قائن

57,848,000

1,040

60,162

57,848

2,314

سیمان کرمان

97,227,980

966

93,922

97,228

-3,306

سیمان شاهرود

133,972,800

1,082

144,959

133,973

10,986

سیمان شمال

98,798,146

960

94,846

98,798

-3,952

سیمان بهبهان

69,150,987

1,178

81,460

69,151

12,309

سیمان فارس نو

73,500,000

1,040

76,440

73,500

2,940

سیمان دورود

92,903,775

1,057

98,199

92,904

5,296

سیمان کارون

بر اساس سال 92 و بدون افزایش پیش بینی شده است

سیمان غرب

82,812,000

1,040

86,124

82,812

3,312

سیمان داراب

81,990,678

800

65,593

81,991

-16,398در جدول شماره (2) میزان مصرف مازوت هر یک از شرکت های سیمانی با نرخی که در بودجه لحاظ کرده اند آورده شده و اختلاف مبلغ هزینه شده در بودجه با اختلاف مبلغ با مازوت 250 تومانی در ستون آخر آورده شده است:

 

جدول شماره (2)

شرکت

میزان مصرف مازوت(لیتر)

نرخ مازوت

(ریال بر لیتر)

مبلغ هزینه برای مازوت با نرخ بودجه (م.ریال)

مبلغ هزینه برای مازوت با نرخ 2500 ریال (م.ریال)

مابه التفاوت مبلغ با نرخ بودجه با نرخ  2500 ریال(م.ریال)

سیمان سفید نیریز

5,846,000

2,562

14,977

14,615

362

سیمان فارس

 

1,151

 

0

0

سیمان بجنورد

22,715,000

1,930

43,840

56,788

-12,948

سیمان مازندران

 

2600-4 ماه آخر سال

 

0

0

سیمان خزر

24,440,000

1,731

42,306

61,100

-18,794

سیمان صوفیان

62,604,000

3,198

200,208

156,510

43,698

سیمان خاش

70,400,000

1,185

توضیح دارد

176,000

#VALUE!

سیمان ارومیه

73,587,000

2,600

191,326

183,968

7,359

سیمان اصفهان

برای سال 93 مصرف مازوت پیش بینی نشده است

سیمان قائن

16,733,000

2,604

43,573

41,833

1,740

سیمان کرمان

1,000,000

1,510

1,510

2,500

-990

سیمان شاهرود

49,970,400

3,014

150,611

124,926

25,685

سیمان شمال

28,131,500

2,584

72,692

70,329

2,363

سیمان بهبهان

21,020,580

1,623

34,116

52,551

-18,435

سیمان فارس نو

21,000,000

2,763

58,023

52,500

5,523

سیمان دورود

31,019,769

2,873

89,120

77,549

11,570

سیمان کارون

بر اساس سال 92 و بدون افزایش پیش بینی شده است

سیمان غرب

39,995,000

1,118

44,714

99,988

-55,273

سیمان داراب

26,620,350

2,000

53,241

66,551

-13,310

 

در جدول شماره (3) نیز مجموع اثرات افزایش نرخ گاز و مازوت بر بهای تمام شده شرکت ها و اثر آن بر سود هر سهم آنها آورده شده است.در ستون آخر نیز میزان افزایش نرخ سیمان در بودجه سال جاری آورده شده است

 

جدول شماره (3)

شرکت

سرمایه( م.ریال)

مجموع اثرات افزایش نرخ گاز و مازوت بر بهای تمام شده( م.ریال)

اثر افزایش نرخ حامل های انرژی بر سود هر سهم( ریال)

میزان افزایش در نرخ سیمان(درصد)

سیمان سفید نیریز

50,000

1,206

24

30 -از اول خرداد

سیمان فارس

233,000

0

0

20-از اول خرداد

سیمان بجنورد

392,000

-6,585

-17

20-از اول خرداد

سیمان مازندران

273,996

0

0

نرخ سال 92

سیمان خزر

230,000

-14,958

-65

20-از اول خرداد

سیمان صوفیان

550,000

54,714

99

20-از اول خرداد

سیمان خاش

125,000

 

0

20-از اول خرداد

سیمان ارومیه

400,000

11,460

29

20-از اول خرداد

سیمان اصفهان

200,000

0

0

17 -24

سیمان قائن

53,222

4,054

76

20-از اول خرداد

سیمان کرمان

220,320

-4,296

-19

بر اساس نرخ های سال 92

سیمان شاهرود

450,000

36,671

81

20-از اول خرداد

سیمان شمال

826,978

-1,589

-2

بر اساس نرخ های سال 92

سیمان بهبهان

55,000

-6,126

-111

20-از اول خرداد

سیمان فارس نو

350,000

8,463

24

20-از اول خرداد

سیمان دورود

80,000

16,866

211

20-26

سیمان کارون

208,833

بر اساس نرخ سال 92

بر اساس نرخ های سال 92

سیمان غرب

300,000

-51,961

-173

20-از اول خرداد

سیمان داراب

600,000

-29,708

-50

بر اساس نرخ های سال 92

 

 

سیمان سفید نیریز : این شرکت از اول خرداد ماه سال جاری افزایش نرخ 30 درصدی را برای محصولاتش در نظر گرفته است.شرکت نرخ گاز و مازوت را در بودجه منطقی لحاظ کرده است و افزایش نرخ انرژی اثر زیادی بر سود آن ندارد

سیمان فارس: این شرکت نرخ گاز را 104 تومان و منطقی لحاظ کرده ولی نرخ مازوت را 1151 ریال در نظر گرفته که با این تفاسیر افزایش نرخ مازوت تاثیر منفی بر شرکت خواهد گذاشت.شرکت برای فروش محصولات نیز افزایش نرخ 20 درصدی از ابتدای خرداد ماه در نظر گرفته است

سیمان بجنورد : شرکت نرخ گاز را 104 تومان و در حد معقولی لحاظ کرده است و برای مازوت نیز نرخ 193 تومان را در نظر گرفته است که افزایش نرخ به 250 تومان تاثیر منفی بین 1 تا 2 تومان بر سود هر سهم آن دارد.شرکت در بودجه سال جاری افزایش نرخ 20 درصدی را برای سیمان از ابتدای خرداد لحاظ کرده است

سیمان مازندران: شرکت نرخ گاز را 84 تومان و پایین تر از نرخ مصوب لحاظ کرده است و برای مازوت نیز برای 4 ماه آخر سال نرخ 260 تومان در نظر گرفته است.با توجه به اینکه شرکت افزایش نرخی برای سیمان در بودجه نسبت به سال 92 در نظر نگرفته است،در صورت تصویب قطعی افزایش نرخ سیمان اثرات نرخ گاز پایین جبران می شود

سیمان خزر نرخ گاز را 104 تومان و نرخ مازوت را 173 تومان لحاظ کرده است.افزایش نرخ مازوت به 250 تومان حدودا 1.4 میلیارد تومان به هزینه های شرکت اضافه خواهد کرد که به ازای هر سهم حدودا 7-6 تومان از سود شرکت خواهد کاست.شرکت برای فروش سیمان نیز از اول خرداد ماه افزایش نرخ 20 درصدی را منظور کرده است.

سیمان صوفیان شرایط بهتری دارد چرا که نرخ گاز را 108 تومان و نرخ مازوت را 3198 ریال در هر لیتر منظور کرده است.تصویب نرخ مازوت در 250 تومان حدودا 5 میلیارد تومان از هزینه های شرکت را خواهد کاست که به ازای هر سهم 10 تومان به سود شرکت اضافه خواهد شد.شرکت برای سیمان نیز از ابتدای خرداد افزایش 20 درصدی لحاظ کرده است

سیمان خاش مصرف کاز برای سال 93 پیش بینی نکرده است لیکن پیش بینی کرده بیش از 70 میلیون لیتر مازوت با نرخ 1185 ریال مصرف نماید.طبق نظر دولت شرکت هایی که از مازوت تنها به عنوان سوخت استفاده می کنند در نرخ مازوت تخفیف خواهند گرفت و تقریبا نرخ گاز برای آنها محاسبه خواهد شد.شرکت برای سیمان نیز از ابتدای خرداد ماه افزایش 20 درصدی را لحاظ کرده است

سیمان ارومیه نرخ گاز را 104 تومان و نرخ مازوت را 260 تومان در نظر گرفته است و افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیر منفی بر سود آن ندارد.شرکت برای سیمان نیز افزایش نرخ 20 درصدی را از ابتدای خرداد لحاظ کرده است

سیمان اصفهان برای سال جاری مصرف مازوت پیش بینی نکرده است  و نرخ هر متر مکعب گاز را نیز 100 تومان منظور کرده است.بنابراین افزایش نرخ گاز به 100 تومان تاثیری بر سود آن ندارد.برای فروش سیمان نیز در سال جاری افزایش نرخ 17 تا 24 درصدی را لحاظ کرده است.

سیمان قائن نرخ هر متر مکعب گاز را 104 تومان و نرخ هر لیتر مازوت را 260 تومان لحاظ کرده و افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیری بر سود آن ندارد.شرکت برای فروش سیمان نیز افزایش نرخ 20 درصدی را از ابتدای خرداد ماه لحاظ نموده است

سیمان کرمان نرخ گاز را 966 ریال و نرخ مازوت را 151 تومان لحاظ کرده است.با توجه به اینکه پیش بینی مصرف مازوت پایین می باشد افزایش نرخ مازوت تاثیر زیادی  بر سود هر سهم شرکت ندارد.نکته مهم اینجاست که شرکت افزایش نرخی برای سیمان در بودجه سال جاری لحاظ نکرده است و افزایش نرخ 20 درصدی باعث رشد سودآوری شرکت خواهد شد

سیمان شاهرود نرخ گاز را 108 تومان و نرخ مازوت را 301 تومان لحاظ کرده است.بنابراین تصویب نرخ 250 تومانی برای مازوت بین 3 تا 4 میلیارد تومان از هزینه های شرکت خواهد کاست که به ازای هر سهم 8 تومان خواهد شد.شرکت برای نرخ سیمان نیز در سال جاری افزایش 20 درصدی از ابتدای خرداد منظور کرده است

سیمان شمال نرخ گاز را 96 تومان و نرخ مازوت را 258 تومان منظور کرده است.بنابراین افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیر زیادی بر سود شرکت ندارد.نکته مهم اینجاست که شرکت افزایش نرخی برای سیمان در بودجه 93 لحاظ نکرده است

سیمان بهبهان نرخ هر متر مکعب گاز را 1178 ریال و نرخ هر لیتر مازوت را 1623 ریال لحاظ کرده است که در مجموع افزایش نرخ گاز به 100 تومان و مازوت به 250 تومان اثر منفی 10 الی 11 تومانی بر سود هر سهم شرکت دارد.شرکت از اول خردادماه نیز افزایش نرخ 20 درصدی را برای سیمان منظور کرده است

سیمان فارس نو نرخ گاز را 104 تومان و نرخ مازوت مصرفی را 276 تومان در نظر گرفته است.با این شرایط افزایش نرخ حامل های انرژی تاثیری چندانی بر سود شرکت ندارد. شرکت از اول خردادماه نیز افزایش نرخ 20 درصدی را برای سیمان منظور کرده است

سیمان دورود نرخ گاز را 1057 ریال و نرخ مازوت را 2873 ریال منظور کرده است که در حد معقولی ست و در کل تاثیر مثبتی بر سود هر سهم شرکت دارد.برای سیمان نیز افزایش نرخ 20 تا 26 درصدی را منظور کرده است

سیمان کارون برای حامل های انرژی افزایش نرخی در بودجه 93 در نظر نگرفته است و در سوی مقابل افزایش نرخی هم برای سیمان لحاظ نکرده است

سیمان غرب نرخ گاز را 104 تومان و نرخ مازوت را 1118 ریال برای سال جاری در نظر گرفته است که افزایش نرخ مازوت به 250 تومان باعث رشد بیش از 5 میلیارد تومانی هزینه های آن خواهد شد.شرکت از اول خرداد نیز افزایش 20 درصدی را برای سیمان لحاظ کرده است

سیمان داراب نرخ هر متر مکعب گاز را 80 تومان و نرخ هر لیتر مازوت را 200 تومان منظور کرده است و در سوی مقابل افزایش نرخی برای سیمان در بودجه لحاظ نکرده است بنابراین افزایش قطعی نرخ سیمان تا 20 درصد اثرات افزایش نرخ حامل های انرژی را خنثی خواهد کرد

نتیجه اینکه:

افزایش نرخ حامل های انرژی در صورت افزایش نرخ فروش سیمان تاثیر مثبت و منفی زیادی بر سود شرکت های صنعت نخواهد گذاشت.برخی شرکت ها که افزایش نرخ را برای حامل های انرژی در بودجه خود لحاظ کرده اند ولی افزایش نرخی برای سیمان در نظر نگرفته اند با رشد سودآوری روبرو خواهند شد.اگر افزایش نرخ سیمان از ابتدای سال جاری نیز لحاظ شود بیشتر شرکت های این صنعت با رشد سودآوری نیز روبرو خواهند شد.


تهیه : محسن افشار


پرشین تحلیل- فروردین 93

تاريخ تنظيم: دوشنبه 18 فروردین ماه 1393 - 15:45 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
سلام سیمان تهران چی؟!
دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
سلام.مثل همیشه بسیار عالی بود .
دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
با سلام .از زحمتی که کشیدید ممنون ولی سشرق چرا بین سیمانیها نیست
دوشنبه 18 فروردین ماه 1393
خداقوت
دوشنبه 25 فروردین ماه 1393
با تشکر از زحمات شما چرا سیلام را در کنار دیگر سیمانی ها تحلیل نکرده اید؟
دوشنبه 1 اردیبهشت ماه 1393
خیلی عالی بود ممنون از زحمات فوق کارشناسی جنابعالی