کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

چهارشنبه 9 فروردین ماه 1396 - 13:46  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 8 فروردین ماه 1396 - 14:17  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 25 اسفند ماه 1395 - 15:4  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 - 15:8  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 22 اسفند ماه 1395 - 15:26  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 21 اسفند ماه 1395 - 15:36  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 - 14:49  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 17 اسفند ماه 1395 - 15:42  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 16 اسفند ماه 1395 - 16:21  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 15 اسفند ماه 1395 - 15:35  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 14 اسفند ماه 1395 - 16:31  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 11 اسفند ماه 1395 - 15:12  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 10 اسفند ماه 1395 - 15:49  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 9 اسفند ماه 1395 - 16:18  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 اسفند ماه 1395 - 16:26  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 7 اسفند ماه 1395 - 16:50  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 4 اسفند ماه 1395 - 14:45  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 3 اسفند ماه 1395 - 20:8  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 2 اسفند ماه 1395 - 14:50  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 1 اسفند ماه 1395 - 16:29  |  اطلاعات بيشتر ...