کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

شنبه 18 مرداد ماه 1393 - 19:18  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 5 مرداد ماه 1393 - 17:15  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 15 خرداد ماه 1393 - 8:44  |  اطلاعات بيشتر ...

جمعه 12 اردیبهشت ماه 1393 - 14:11  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 31 فروردین ماه 1393 - 12:18  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 19 اسفند ماه 1392 - 13:49  |  اطلاعات بيشتر ...