کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

شنبه 23 شهریور ماه 1392 - 11:36  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 21 شهریور ماه 1392 - 14:15  |  اطلاعات بيشتر ...

پنجشنبه 21 شهریور ماه 1392 - 14:7  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 20 شهریور ماه 1392 - 14:25  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 18 شهریور ماه 1392 - 21:5  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 17 شهریور ماه 1392 - 10:17  |  اطلاعات بيشتر ...