کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

دوشنبه 25 بهمن ماه 1395 - 12:10  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 29 آذر ماه 1395 - 12:21  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 29 آذر ماه 1395 - 11:32  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 13 آذر ماه 1395 - 16:55  |  اطلاعات بيشتر ...