کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

یکشنبه 23 مهر ماه 1391 - 10:34  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1391 - 17:13  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1391 - 13:52  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1391 - 12:8  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1391 - 9:32  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1391 - 9:4  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1391 - 16:1  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1391 - 15:42  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1391 - 11:43  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1391 - 10:32  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1391 - 10:17  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1391 - 10:3  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 - 16:48  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 - 16:7  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 - 11:43  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 - 10:4  |  اطلاعات بيشتر ...