کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

دوشنبه 7 فروردین ماه 1396 - 9:11  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 6 فروردین ماه 1396 - 9:57  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 28 اسفند ماه 1395 - 12:16  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 25 اسفند ماه 1395 - 9:50  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 25 اسفند ماه 1395 - 9:35  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 24 اسفند ماه 1395 - 10:13  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 24 اسفند ماه 1395 - 9:59  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 24 اسفند ماه 1395 - 9:58  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 - 10:40  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 - 9:34  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 23 اسفند ماه 1395 - 9:26  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 22 اسفند ماه 1395 - 10:22  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 22 اسفند ماه 1395 - 9:4  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 22 اسفند ماه 1395 - 9:3  |  اطلاعات بيشتر ...