کوتاه از مجامع

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فزرين
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/01/19 واقع در تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت وغدير
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:30 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/25 درمحل تهران برگزار میگردد.
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ثمسکن
جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24واقع در تهران برگزار میگردد. 

چهارشنبه 25 اسفند ماه 1395 - 9:38  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 25 اسفند ماه 1395 - 9:37  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 24 اسفند ماه 1395 - 11:25  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 22 اسفند ماه 1395 - 9:57  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 21 اسفند ماه 1395 - 10:44  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 - 8:56  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 - 8:55  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 - 8:55  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 17 اسفند ماه 1395 - 8:54  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 14 اسفند ماه 1395 - 9:10  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 10 اسفند ماه 1395 - 9:43  |  اطلاعات بيشتر ...

سه شنبه 10 اسفند ماه 1395 - 9:42  |  اطلاعات بيشتر ...

دوشنبه 9 اسفند ماه 1395 - 9:40  |  اطلاعات بيشتر ...

یکشنبه 8 اسفند ماه 1395 - 9:40  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 7 اسفند ماه 1395 - 9:0  |  اطلاعات بيشتر ...

شنبه 7 اسفند ماه 1395 - 8:56  |  اطلاعات بيشتر ...

چهارشنبه 4 اسفند ماه 1395 - 9:45  |  اطلاعات بيشتر ...