تحرک حقوقی های فعال طی 5 روز گذشته
تحرک حقوقی های فعال طی 5 روز گذشتهشرکت - سهامدار

1396/1/30

1396/1/29

1396/1/28

1396/1/27

1396/1/26

لابراتوارداروسازي‌  دكترعبيدي‌

شركت كوبل دارو-سهامي خاص-

473,653,846

473,566,097

473,861,765

473,911,765

473,911,765

87,749

295,668-

50,000-

شركت گروه مديريت سرمايه ليان-سهامي خاص-

33,145,339

18,564,164

18,482,893

18,482,893

18,482,893

14,581,175

81,271

سرمايه گذاري پرديس

شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص-

661,144,469

661,092,609

661,028,609

663,308,609

663,112,609

51,860

64,000

2,280,000-

196,000

صنايع‌ آذرآب‌

صندوق سرمايه گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي

195,371,161

245,271,161

295,171,161

295,171,161

295,171,161

49,900,000-

49,900,000-

صندوق رفاه وتامين آتيه

99,800,000

49,900,000

49,900,000

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام-

659,916,488

657,539,380

655,335,380

651,918,668

644,885,283

2,377,108

2,204,000

3,416,712

7,033,385

بانك انصار

BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني آرمان ان

210,685,116

207,805,396

206,643,769

203,932,283

200,557,349

2,879,720

1,161,627

2,711,486

3,374,934

گروه‌بهمن‌

شركت سرمايه گذاري بهمن-سهامي عام-

216,522,477

216,422,477

216,322,477

216,222,477

216,122,477

100,000

100,000

100,000

100,000

بانك خاورميانه

شركت مديريت سرمايه آتيه خواهان-سهامي خاص-

75,115,894

75,215,894

75,447,144

75,455,444

76,814,312

100,000-

231,250-

8,300-

1,358,868-

بانك ملت

BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني ملت

1,111,749,663

1,111,201,037

1,106,370,607

1,105,935,607

1,097,864,363

548,626

4,830,430

435,000

8,071,244

پست بانك ايران

BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني پست بانك ايران

90,782,178

90,160,311

90,159,274

90,159,274

89,966,892

621,867

1,037

192,382

بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان

شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص-

1,429,513,162

1,429,113,162

1,429,113,162

1,428,033,162

1,426,533,162

400,000

1,080,000

1,500,000

بانك تجارت

صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازارسرمايه

508,590,192

506,290,192

506,290,192

505,690,192

502,690,192

2,300,000

600,000

3,000,000

شركت.ب.تداركات كارآمدپوياابريشم-س.خ-بخش1

848,446,429

847,446,429

846,446,429

846,246,429

846,246,429

1,000,000

1,000,000

200,000

بيمه  ما

شركت گروه مالي ملت-سهام عام-

61,458,671

61,263,371

61,022,371

61,022,371

60,897,371

195,300

241,000

125,000

سرمايه گذاري دارويي تامين

بانك رفاه كارگران-سهامي عام-

296,952,746

296,902,746

296,852,746

296,852,746

296,802,746

50,000

50,000

50,000

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

63,752,702

62,907,442

62,907,442

62,907,442

62,907,442

845,260

تجارت الكترونيك  پارسيان

شركت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس-سهامي خاص-

168,226,078

169,676,078

149,940,418

149,940,418

149,940,418

1,450,000-

19,735,660

فيبر ايران‌

شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

40,718,036

40,717,740

40,639,289

40,608,119

40,464,881

296

78,451

31,170

143,238

فولاد خراسان

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام

2,331,913,159

2,331,848,159

2,331,848,159

2,331,848,159

2,331,848,159

65,000

فولاد  خوزستان

صندوق بازنشستگي كشوري

499,722,427

501,297,420

501,297,420

501,297,420

501,297,420

1,574,993-

گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌

BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.ب.گروه توسعه بهشهر

54,947,214

54,470,814

54,470,814

52,741,860

52,193,160

476,400

1,728,954

548,700

شركت ساختماني كار-سهامي خاص-

15,648,571

15,610,738

15,610,738

37,833

سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام-

2,757,999,983

3,016,008,658

3,016,008,658

3,016,008,658

3,003,999,983

258,008,675-

12,008,675

گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌

شركت سرمايه گذاري وخدمات مديريت صندوق بازنشستگ

26,429,176

26,429,076

26,429,076

26,429,009

26,429,009

100

67

معدني و صنعتي گل گهر

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

379,427,698

376,282,172

367,417,979

367,417,979

367,417,979

3,145,526

8,864,193

قند ثابت‌ خراسان‌

شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

13,018,854

12,200,763

10,889,592

818,091

1,311,171

شركت سرمايه گذاري سليم-سهامي عام-

8,376,122

6,966,629

1,409,493

ايران‌ارقام‌

شركت سرمايه گذاري سامان فرهنگيان-سهامي خاص-

30,699,252

30,649,252

30,649,252

30,649,252

30,649,252

50,000

شركت سرمايه گذاري تدبيرفرهنگيان-سهامي خاص-

7,434,044

7,384,044

7,384,044

7,384,044

7,384,044

50,000

شركت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه-سهامي خاص-

147,808,242

147,689,277

147,589,277

148,388,832

148,388,832

118,965

100,000

799,555-

ايران‌ خودرو

شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام-

650,138,570

649,438,570

649,438,570

646,110,209

645,510,209

700,000

3,328,361

600,000

لاميران‌

شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام-

5,139,938

2,900,000

2,239,938

ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌

شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند-سهامي عام-

191,565,347

191,520,347

191,520,347

191,245,627

191,159,921

45,000

274,720

85,706

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

538,487,699

526,718,410

523,714,745

523,714,745

523,714,745

11,769,289

3,003,665

ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌

صندوق بازنشستگي كشوري

940,278,362

941,978,362

941,978,362

941,978,362

944,478,362

1,700,000-

2,500,000-

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

576,488,074

559,218,304

557,655,588

557,655,588

552,428,269

17,269,770

1,562,716

5,227,319

نيروترانس‌

شركت مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا-سهام

3,251,432

4,759,432

5,059,432

5,109,432

5,371,423

1,508,000-

300,000-

50,000-

261,991-

فرآورده‌هاي‌نسوزآذر

موسسه صندوق حمايت وبازنشستگي كارك.فولاد

25,697,600

29,978,000

29,978,000

29,978,000

29,978,000

4,280,400-

پاكسان‌

شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر-س خ-

361,998,073

362,548,073

363,438,006

363,438,006

363,438,006

550,000-

889,933-

گروه صنعتي پاكشو

شركت رستورانهاي زنجيره اي گل فوده-سهامي خاص-

13,653,632

13,649,157

13,649,157

13,649,157

13,648,938

4,475

219

پارس‌ دارو

شركت داروپخش-سهامي عام-

6,497,862

6,487,862

6,487,862

6,487,862

6,487,862

10,000

پتروشيمي فناوران

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي

155,125,405

155,120,405

155,115,405

155,110,405

155,100,405

5,000

5,000

5,000

10,000

پمپ‌ سازي‌ ايران‌

شركت صنعتي وشيميايي رنگين-سهامي عام-

6,700,000

10,000,000

10,000,000

10,684,345

10,684,345

3,300,000-

684,345-

پتروشيمي‌ خارك‌

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام-

37,800,000

37,200,000

36,950,000

36,800,000

36,750,000

600,000

250,000

150,000

50,000

پلاسكوكار

PRXسبد-كار02029--شرك10086-شركت سهامي بيمه ا

9,151,391

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

2,848,609-

پالايش نفت بندرعباس

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

297,292,225

292,154,950

288,853,968

288,853,968

288,553,968

5,137,275

3,300,982

300,000

شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان-سهامي عام-

2,314,937,779

2,317,771,754

2,317,771,754

2,318,480,090

2,318,480,090

2,833,975-

708,336-

پتروشيمي‌شيراز

شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص-

1,541,039,512

1,540,739,512

1,540,739,512

1,540,739,512

1,540,339,512

300,000

400,000

كارت اعتباري ايران كيش

شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام-

21,202,516

22,702,516

22,702,516

22,702,516

22,702,516

1,500,000-

شركت سرمايه گذاري آتي نگرسپهرايرانيان-سهامي خ

27,210,631

27,910,631

27,910,631

27,910,631

27,910,631

700,000-

توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

109,398,033

108,398,033

108,398,033

108,398,033

108,398,033

1,000,000

ليزينگ رايان‌ سايپا

شركت سايان توسعه سرمايه گذار-سهامي خاص-

80,519,176

70,783,015

70,783,015

70,783,015

90,783,015

9,736,161

20,000,000-

سرمايه‌ گذاري‌ شاهد

شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص-

64,408,471

64,389,501

64,340,529

64,340,529

64,340,529

18,970

48,972

سخت‌ آژند

كارگزاري فولادمبنا-سهامي خاص-

8,311,856

7,111,856

7,111,856

7,111,856

7,111,856

1,200,000

شركت گروه مشاورين توسعه مديريت ايرانيان صدرهزا

23,279,095

26,271,210

26,271,210

26,271,210

26,271,210

2,992,115-

شركت توسعه تجارت داتام-سهامي خاص-

12,500,000

14,500,000

14,500,000

14,500,000

14,500,000

2,000,000-

سيمان‌اصفهان‌

شركت سرمايه گذاري نورهمدانيان-سهامي عام-

4,469,913

4,312,913

3,803,213

3,503,213

2,823,111

157,000

509,700

300,000

680,102

شيشه‌ همدان‌

شركت توسعه سرمايه گذاري سامان-سهامي خاص-

35,036,793

35,165,793

35,265,793

35,265,793

35,312,253

129,000-

100,000-

46,460-

صنايع‌شيميايي‌سينا

صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان

543,297

540,297

493,166

488,000

457,996

3,000

47,131

5,166

30,004

سيمان‌ كرمان‌

شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص-

17,059,585

17,046,050

17,046,050

17,030,650

17,026,651

13,535

15,400

3,999

ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌

شركت نيروترانسفوصبامنطقه آزادماكو-سهامي خاص

4,100,000

4,250,000

4,400,000

4,400,000

4,500,000

150,000-

150,000-

100,000-

سرمايه‌گذاري‌ سپه‌

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

198,385,619

196,385,619

196,385,619

196,385,619

196,385,619

2,000,000

تايدواترخاورميانه

صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم

16,929,283

16,600,000

16,600,000

16,600,000

16,100,000

329,283

500,000

كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو

شركت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص-

3,145,045

3,142,145

3,134,695

3,104,695

3,069,190

2,900

7,450

30,000

35,505

تراكتورسازي‌ايران‌

شركت سرمايه گذاري توسعه نوردنا-سهامي خاص-

70,965,935

70,875,410

70,875,410

70,875,410

70,875,410

90,525

تاريخ تنظيم: شنبه 2 اردیبهشت ماه 1396 - 8:11 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.