گزارشات اولین پیش بینی 96 دریک نگاه
گزارشات اولین پیش بینی 96 دریک نگاهردیف

نماد

اولین پیش بینی 96

آخرین پیش بینی 95

تعدیل

سود عملیاتی هر سهم پیش بینی 96

سود عملیاتی هر سهم پیش بینی 95

تعدیل

1

کخاک

1,786

1,647

8%

1,562

1,442

8%

2

فولاژ

105

95

11%

113

94

20%

3

سغرب

644

327

97%

605

247

145%

4

ثاباد

85

102

-17%

96

111

-14%

5

پتایر

335

1,119

-70%

528

476

11%

6

دیران

585

504

16%

965

812

19%

7

ما

451

431

5%

446

428

4%

8

کماسه

88

78

13%

128

111

15%

9

دلر

828

720

15%

1,701

1,602

6%

10

خراسان

1,130

1,183

-4%

902

990

-9%

11

دتولید

1,167

993

18%

1,167

993

18%

12

غدیس

405

321

26%

774

601

29%

13

خریخت

3

272-

-101%

3

272-

-101%

14

بنیرو

603

583

3%

417

484

-14%

15

فاما

477

481

-1%

467

447

4%

16

رکیش

607

581

4%

888

843

5%

17

کتوکا

386

418

-8%

544

560

-3%

18

خودرو

104

122

-15%

980

934

5%

19

ملت

234

198

18%

216

185

17%

20

سصوفی

383

3

12667%

775

196

295%

21

والبر

622

732

-15%

622

714

-13%

22

زاکرس

4,060

3,735

9%

4,085

3,400

20%

23

کرماشا

490

487

1%

490

487

1%

24

خنصیر

442

491

-10%

306

231

32%

25

شبهرن

1,775

1,700

4%

1,775

1,700

4%

26

خشرق

11

10

10%

325

347

-6%

تاريخ تنظيم: شنبه 30 بهمن ماه 1395 - 15:49 | دریافت فایل
فرم ثبت نظر
نام
آدرس ايميل
* متن نظر
* متن کنترلی را وارد کنيد

در اين بخش نظری ثبت نشده است.